خواص سیلیکاژل

12 کاربرد اساسی جاذب رطوبت و مهمترین خواص سیلیکاژل

خواص سیلیکاژل یا همان جاذب رطوبت به عنوان خشک کننده و رطوبت گیری است. این ماده در صنعت، صادرات، مصرف خانگی و نگهداری میوه و سبزیجات، محافظت از پوشاک، نگهداری و بسته بندی از مواد خوراکی و دارویی استففاده میشود.