گلابی آسیایی Asian Pear

شاخص های بلوغ

سفتی گوشت میوه به ترتیب زیر به عنوان شاخصی از بلوغ میوه به کار می رود:

سفتی گوشت میوه (پوند-نیرو)

 

کمینه

بهینه

بیشینه

رقم

10

13

15

آنجو

11

13

16

بوسک

9

11

13

کمیکز

دیگر شاخص ها شامل زیبایی خلل و فرج میوه، الگوی محتوای نشاسته و غلظت اتیلن داخل میوه.  

شاخص های کیفی

وضعیت ظاهری. رنگ، اندازه، شکل، عدم وجود هر گونه له‌شدگی داخلی، انتهای سیاه‌رنگ، زبری، ضرب‌دیدگی، لکه، آفتاب‌سوختگی، آسیب ناشی از حشرات و معایب دیگری از این دست.

بافت. سفتی گوشته، وجود سلول های اسکلرید.

طعم. مزه این میوه به مقدار شکر و اسیدهای آلی بستگی دارد. عطر میوه ارتباط تنگاتنگی با بخارات فرار دارد (تولید این مشتقات با استفاده از تیمار اتیلن در طول دوران رسیدگی میوه افزایش می یابد).

دمای بهینه گلابی: آنجو، بوسک و کمیکز

  • تا 0 درجه سانتی‌گراد (32-30 درجه فارنهایت). دمای فریز -1.5 تا 2 درجه سانتی‌گراد (28-29 درجه فارنهایت).

رطوبت نسبی بهینه گلابی: آنجو، بوسک و کمیکز

95-90%

نرخ تنفس گلابی: آنجو، بوسک و کمیکز

20 °C (68 °F)

10 °C (50 °F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

30-15

10-5

6-3

3-1

ml CO2/ kg·hr*

* انتهای پایین این طیف برای گلابی های «آنجو» و انتهای بالا برای «بوسک» و «کمیکز».

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

20 °C (68 °F)

10 °C (50 °F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

30-15

10-5

6-3

3-1

ml CO2/ kg·hr*

* انتهای پایین این طیف برای گلابی های «آنجو» و انتهای بالا برای «بوسک» و «کمیکز».

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

پاسخ به اتیلن

20 °C (68 °F)

10 °C (50 °F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

30-15

10-5

6-3

3-1

ml CO2/ kg·hr*

* انتهای پایین این طیف برای گلابی های «آنجو» و انتهای بالا برای «بوسک» و «کمیکز».

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

20 °C (68 °F)

10 °C (50 °F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

30-15

10-5

6-3

3-1

ml CO2/ kg·hr*

* انتهای پایین این طیف برای گلابی های «آنجو» و انتهای بالا برای «بوسک» و «کمیکز».

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

سبد خرید
اسکرول به بالا