پکتینگارد pectinguard

هلو و شلیل Peach and Nectarine نگهدارنده میوه و سبزیجات

هلو و شلیل

شاخص های بلوغ

در کالیفرنیا زمان برداشت هلو و شلیل بیشتر رقم ها، با توجه به تغییر رنگ زمینه از سبز به زرد تعیین می شود. برای تعیین وضعیت بلوغ هر رقم، از راهنمای تشخیص رنگ استفاده می شود.

در کالیفرنیا از یک سیستم حسی سه تایی برای تشخیص بلوغ میوه استفاده می شود

  • بالغ در آمریکا ( حداقل میزان بلوغ در میوه)
  • کاملا بالغ
  • رسیده بودن کل درخت

در رقم هایی که میوه قبل از بلوغ کاملا قرمز می شود، بهتر است از سنجش سفتی میوه برای بررسی بلوغ استفاده شود. حداکثر بلوغ یعنی زمانی که سفتی گوشت میوه به قدری است که میوه ها را می توان بدون له‌شدگی و ضرب‌دیدگی جابه‌جا کرد، با نفوذسنجی[1] با نوک 8 میلی‌متری اندازه‌گیری می شود. رقم های مختلف، حساسیت متفاوتی به ضرب‌دیدگی دارند.

شاخص های کیفی

هیچ استاندارد کیفی حداقلی برای هلو و شلیل تعیین نشده است.

دمای بهینه هلو و شلیل

-1 تا 0 درجه سانتی‌گراد (32 تا 30.5 درجه فارنهایت)

دمای انجماد بر حسب SSC، از 2.5- تا 3- درجه سانتی‌گراد (26.5 تا 29.5 درجه فارنهایت) متفاوت است

رطوبت نسبی بهینه هلو و شلیل

95-90% RH. توصیه می شود در زمان انبار از شدت جریان هوا تقریبا برابر با 50 CFM استفاده شود.

نرخ تنفس

20 °C (68 °F)

10 °C (50 °F)

0 °C (50 °F)

دما

55-35

12-8

3-2

ml CO2/ kg·hr

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

کمتر از 0.01 تا 5 µl/kg·hr ( طیف)* در دمای 0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت)، 10-0.02 µl/kg·hr در دمای 5 درجه سانتی‌گراد (41 درجه فارنهایت)، 50-0.05 µl/kg·hr در دمای 10 درجه سانتی‌گراد (50 درجه فارنهایت) و 160-0.1 µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت).

* انتهای پایینی این طیف برای میوه های بالغ اما نارس و مقادیر بالاتر مربوط به میوه های رسیده است.

پاسخ به اتیلن

به طور کلی هلو و شلیل زمانی که به بلوغ کامل می رسند ( بالاتر از بلوغ در آمریکا) برداشت می شوند و بدون استفاده از اتیلن خارجی به خوبی می رسند. استفاده از اتیلن برای میوه هایی که براساس استاندارد بلوغ آمریکا برداشت شده اند، صرفا باعث می شود میوه ها به شکل یکنواخت تری برسند و تاثیری بر سرعت رسیدن میوه ندارد. تعداد معدودی از رقم های این میوه نیز برای رسیدن کامل باید در معرض اتیلن قرار بگیرند.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

مهم ترین فایده CA در طول انبار یا جابه‌جایی میوه، حفظ سفتی و رنگ زمینه است. با استفاده از اتمسفر کنترل‌شده به صورت ترکیبی از 2-1%O2  و 5-3% CO2  می تواند زوال میوه را کاهش دهد. برای کاهش خرابی داخل میوه در زمان جابه‌جایی توصیه می شود از 6% O2  + 17% CO2 استفاده شود اما اثربخشی این اتسمفر به رقم، فاکتورهای پیش از برداشت، طول عمر میوه در بازار و طول مدت جابه‌جایی بستگی دارد.

سبد خرید
اسکرول به بالا