مشتریان ما

تولید کننده

تولید کنندگان  در سراسر جهان با محصول کار می کنند! تا کیفیت تولید خود را افزایش داده و ارزش افزوده را به زنجیره تأمین خود اضافه کنند تا…

بهبود انعطاف پذیری در مورد زمان برداشت محصول: بعداً برای طعم بهتر و وزن بیشتر انتخاب کنید

طولانی کردن مدت نگهداری

دسترسی بیشتر به بازارهای جهانی را بیشتر می کند.

ماندگاری و طراوت را افزایش می دهد.

خسارات حمل و نقل را کاهش می دهد.

از وقفه های بدون برنامه ریزی دما محافظت می کند.

توزیع کننده

تأمین کنندگان محصولات تازه به دنبال راه هایی برای بهبود کیفیت مداوم محصولات خود هستند.

افزایش ماندگاری محصول و کیفیت

در دسترس بودن

ضایعات ناشی از ترانزیت ، بسته بندی و تحویل به مشتری نهایی را کاهش دهید.

خرده فروش

خرده فروشان به دلیل تقاضای فزاینده ای برای طراوت با کیفیت ، دائماً مورد اعتراض قرار می گیرند ، در حالی که با کاهش ضایعات مواد غذایی برای سیاره ما پایدار هستند. تازه است! خرده فروشان کمک می کند تا اهداف خود را با هدف …

بهبود ، افزایش کیفیت و

کاهش ضایعات داخل فروشگاه

افزایش فروش فروشگاه

افزایش مشتریان

کاهش شکایات مشتری