پکتینگارد pectinguard

سیب گلدن دلیشس

سیب گلدن دلیشس

شاخص های بلوغ

 تغییر رنگ زمینه سیب گلدن دلیشس از سبز به سبز روشن یا سبز متمایل به زرد. سفتی برابر با 17 پوند- نیرو، 20 تا 40% از پوست میوه عاری از نشاسته است. به طور کلی 135 تا 150 روز بعد از شکوفه‌زنی به بلوغ می رسد.

شاخص های کیفی

  • سفتی، تردی، آردی نبودن بافت میوه
  • خوش طعم، حاوی جامدات محلول در آب، بخارات معطر
  • عاری از هر عیب از جمله لکه کوفتگی، پوسیدگی، شکاف مربوط به گلوگاه یا ساقه، ترک های روی پوست میوه (قابل مشاهده از طریق وارسی میوه)، لکه تلخی سیب یا بیتر پیت، اسکالد، قهوه ای شدن داخل میوه یا چروکیدگی.
  • درصد سرخی سیب (فقط برای تعیین کیفیت بصری)

دمای بهینه سیب گلدن دلیشس

1±0 درجه سانتی‌گراد (2 ±32 درجه فارنهایت)؛ دمای انجماد: 1.7- درجه سانتی‌گراد (29 درجه فارنهایت)

نرخ تنفس سیب گلدن دلیشس

20 °C (68 °F)

10 °C (50°F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

15-30

7-12

4-8

3-6

ml CO2/ kg·hr

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

برای سیب های رسیده تر این نسبت ها افزایش می یابد.

نرخ تولید اتیلن

20 °C (68 °F)

10 °C (50°F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

20-150

5-60

2-25

1-10

µl/ kg·hr

برای سیب های رسیده تر این نسبت ها افزایش می یابد.

پاسخ به اتیلن

اتیلن میوه را برای رسیدن تحریک می کند. نتایج مطلوب حاصل از اسکراب کردن اتیلن از اتاق های ذخیره به بلوغ میوه در زمان برداشت، مدت و روش ذخیره میوه (هوا یا اتمسفر کنترل‌شده) بستگی دارد.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

ذخیره در اتمسفر کنترل‌شده برای سیب هایی که قرار است بیش از یک ماه نگهداری شود مفید است و سفتی بافت میوه، اسیدیته و رنگ پوست میوه را حفظ می کند. میوه ها را می توان تا بیش از 10 ماه در شرایط اتمسفر کنترل‌شده نگهداری کرد (در مقابل 6 ماه قابلیت نگهداری در هوا).

اتمسفر پیشنهادی: 1.5 تا 3% CO2   + 1 تا 3%  O 2

سبد خرید
اسکرول به بالا