پکتینگارد pectinguard

سیب فوجی نگهدارنده میوه Apple Fuji

سیب گالا

شاخص های بلوغ

 • تغییر رنگ سب گالا زمینه از سبز به سبز روشن یا سفید بهترین نشانه بلوغ برای برداشت‌کننده هاست.
 • شروع تجزیه نشاسته نیز نشانه خوبی از زمان برداشت است.

شاخص های کیفی

 • سفتی، تردی، آردی نبودن بافت میوه
 • خوش طعم، حاوی جامدات محلول در آب، بخارات معطر
 • عاری از هر عیب از جمله لکه کوفتگی، پوسیدگی، شکاف مربوط به گلوگاه یا ساقه، ترک های روی پوست میوه (قابل مشاهده از طریق وارسی میوه)، لکه تلخی سیب یا بیتر پیت، آسیب‌دیدگی های ناشی از حشرات و غیره.
 • درصد سرخی سیب (فقط برای تعیین کیفیت بصری)

دمای بهینه سیب گالا

1±0 درجه سانتی‌گراد ( ±32 درجه فارنهایت)

در صورت سرد شدن ناگهانی، این سیب به سرعت نرم می شود.

رطوبت نسبی بهینه سیب گالا

90 تا 95%

6.5 تا 8 ml/kg·hr در دمای 0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت)

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

4 تا 12 µl/kg·hr در دمای 0 درجه سانتیگراد (32 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

اتیلن می تواند فرایند پیری میوه را تسریع کرده و سفتی آن را کاهش دهد. کاهش غلظت اتیلن احتمال بروز اسکالد را کاهش می دهد.

پاسخ به اتمسفرهای کنترل‌شده (CA)

استفاده از اتسمفرهای زیر برای سیب گالا موفقیت‌آمیز بوده است:

 • کربن دی اکسید 1 تا 2% (1.5 تا 2% اکسیژن)
 • حفظ سفتی و اسیدیته
 • کاهش احتمال بروز لکه تلخی یا اسکالد ناشی از نگهداری
 • بیش از 4 یا 5 ماه در شرایط کنترل‌شده قابل نگهداری اند
 • تحقیقات بیشتر در این زمینه می تواند به شناسایی اتسمفرهای بهینه بیشتری منجر شود.
سبد خرید
اسکرول به بالا