پکتینگارد pectinguard

سیب فوجی نگهدارنده میوه Apple Fuji

سیب رد دلیشس

شاخص های بلوغ

سفتی برابر سیب رد دلیشس با 18 پوند-نیرو، هسته عاری از نشاسته. در آغاز برداشت، سفتی (lbs-f) × جامدات محلول (%)× نمره نشاسته (مقایس 1 تا 6) باید برابر با 250 باشد.

شاخص های کیفی

  • خوش طعم، حاوی جامدات محلول در آب، اسیدیته قابل تیتر و بخارات معطر
  • عاری از هر عیب از جمله لکه کوفتگی، پوسیدگی، شکاف مربوط به گلگاه یا ساقه، لکه تلخی سیب، اسکالد، قهوه ای شدن بافت داخل میوه، چروک یا عارضه آب‌گزی
  • یکدست بودن و شدت رنگ قرمز پوست

دمای بهینه سیب رد دلیشس

1±0 درجه سانتی‌گراد (2 ±33 درجه فارنهایت)؛ دمای انجماد: 1.7 – درجه سانتی‌گراد (29 درجه فارنهایت)

90-95% RH

95-90% RH و سرعت جریان هوا تقریبا برابر با 40-20 پا در دقیقه (FPM[6]) برای انبار محصول توصیه می شود.

نرخ تنفس

20 °C (68 °F)

10 °C (50°F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

25-12

10-5

7-3

5-2

ml CO2/ kg·hr

20 °C (68 °F)

10 °C (50°F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

25-12

10-5

7-3

5-2

ml CO2/ kg·hr

نرخ تولید اتیلن

20 °C (68 °F)

10 °C (50°F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

125-20

40-5

20-2

10-1

ml CO2/ kg·hr

برای سیب های رسیده تر، نسبت ها افزایش می یابد.

پاسخ به اتیلن سیب رد دلیشس

اتیلن میوه را برای رسیدن تحریک می کند. نتایج مطلوب حاصل از اسکراب کردن اتیلن از اتاق های ذخیره به بلوغ میوه در زمان برداشت، مدت و روش ذخیره میوه (هوا یا اتمسفر کنترل‌شده) بستگی دارد.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

ذخیره در اتمسفر کنترل‌شده برای سیب هایی که قرار است بیش از یک ماه نگهداری شود به حفظ سفتی و اسیدیته کمک می کند و بروز و شدت اسکالد را کاهش می دهد. میوه ها را می توان تا بیش از 10 ماه در شرایط اتمسفر کنترل‌شده نگهداری کرد (در مقابل 6 ماه قابلیت نگهداری در هوا).

اتمسفر پیشنهادی: 2 تا 4% CO2   + 1 تا 2%  O 2

سبد خرید
اسکرول به بالا