تیم ما
محمد قاسم ساجدیان فرد
محمد قاسم ساجدیان فرد

رئیس هیئت مدیره

محمد صادق ساجدیان فرد
محمد صادق ساجدیان فرد

مدیر عامل